layer slider
layer slider

Проект DARE - Net : Мрежа за Десегрегация и Действия за Ромите в Областта на Образованието (Desegregation and Action for Roma in Education-Network )

Romani CRISS , в партньорство с FXB Център за здраве и човешки права към Харвардския университет , ANTIGONE , Европейския център за правата на ромите (ERRC) , Life Together и Асоциация Интегро България, стартират проект DARE -Net: десегрегация и действия за ромите в областта на образованието

Проектът DARE -Net ще създаде международна мрежа от ромски и неромски граждански и академични организации, за да анализират практиките и инициативите, свързани с образованието на ромите и десегрегация на училищата на децата от ромски произход в Румъния , Хърватия , Гърция, Унгария , Чехия и България.

Проектът има за цел да разгледа въпроса за училищната сегрегация на ромските деца. Училищната сегрегация е сериозна форма на дискриминация срещу ромите и също така нарушава правото на равен достъп до образование, както и не позволява на хората от ромски етнически произход да се чувстват равноправни граждани и потенциални лидери. Дискриминацията , социалното изключване и бедността доминират в живота на много от ромите, живеещи в Европейския съюз, както и в страните-кандидатки, почти половината от които са деца и младежи .

Read More

Прес съобщения